Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

7145 c46c 390
Reposted fromkimik kimik viashakeme shakeme
pozdrawiam
9714 23eb 390
Reposted fromroxanne roxanne
pozdrawiam

Reposted fromweightless weightless viazielono zielono
pozdrawiam
pozdrawiam
pozdrawiam
chciałam być Twoim małym planem na przyszłość. drobną kobietą, którą wielbiłbyś nad życie. oczkiem w głowie, któremu zawsze zapewniałbyś bezpieczeństwo. głodnym człowiekiem, któremu co chwilę musiałbyś przynosić jedzenie. czasem wściekłą osobą, którą potrząsnąłbyś mocno za ramiona i szepnął 'wyluzuj, i tak Cię kocham'. chciałam żyć z Tobą wiecznie i każdego dnia móc kochać Cię bardziej.
pozdrawiam
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
pozdrawiam
4185 726e 390
pozdrawiam
pozdrawiam
9303 fbfb 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapaulinab paulinab

May 28 2015

pozdrawiam
5370 fa99 390
pozdrawiam
2623 f4d5 390
Reposted fromrol rol viadisheveled disheveled
pozdrawiam
5121 356b 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaparadiso paradiso
pozdrawiam


"The Harry Potter books are so magical so mysterious and so adventurous. Basically these books are on the border of childhood. Therefore my goal was to redesign them with such illustrations that able to show this extraordinary atmosphere of the books. I started to experiment with interactive illustrations what not distract attention from the plot, but add to the story" - Kinsco Nagy
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viacaspis caspis
pozdrawiam
Idź i uśmiechaj się. Na przekór. Na co dzień. Na zdrowie. 
— zawsze
pozdrawiam
1099 bf7d 390
Reposted fromirmelin irmelin viakomplikacja komplikacja
pozdrawiam
pozdrawiam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl